ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Εκπονούμε την αρχιτεκτονική μελέτη βάσει της οποίας προτείνονται οι βέλτιστες λύσεις προκειμένου για τις εργασίες αναβάθμισης ενός κτιρίου ή χώρου με γνώμονα την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα της επένδυσης.

Το γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την υλοποίηση της ανακαίνισης μέχρι την οριστική παράδοση και τη λειτουργία αναλαμβάνοντας την οργάνωση και τη διοίκηση του έργου, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του εργοταξίου. Το έργο παραδίδεται με όλα τα χαρακτηριστικά του, στο χρόνο και στο κόστος που έχει συμφωνηθεί και στη προκαθορισμένη ποιότητα.

Έχουμε συνθέσει ορισμένους τύπους ανακαίνισης - πακέτα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους πελάτες μας να διαλέξουν αυτό που τους ταιριάζει. Τα πακέτα ανακαίνισης αναπροσαρμόζονται βάσει των εκάστοτε αναγκών του πελάτη και της κατάστασης του χώρου.

  • Το ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ έχει διαμορφωθεί με στόχο την ανάδειξη των χώρων δίνοντάς τους μια νέα οπτική με τη χρήση νέων υφών και χρωμάτων. Στον τύπο αυτό ανακαίνισης επιλέγεται η ριζική αναδιαμόρφωση της κουζίνας και του μπάνιου, δύο χώρων που ορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική αισθητική μιας κατοικίας. Με την επιλογή αυτού του τύπου ανακαίνισης, η κατοικία ανανεώνεται αισθητά σε μικρό χρονικό διάστημα.   
  • Το ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ έχει δημιουργηθεί με στόχο τη ριζική αλλαγή των χώρων. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνολική αναδιαμόφωσή τους, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των εξωτερικών κουφωμάτων, των εσωτερικών πορτών και της πόρτας εισόδου. Στον τύπο αυτό ανακαίνισης περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και των εγκαταστάσεων θέρμανσης/ψύξης του χώρου.
  • Το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ προσφέρεται με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των χώρων. Ο τύπος αυτός ανακαίνισης περιλαμβάνει παρεμβάσεις τόσο στα δομικά στοιχεία του κτιρίου όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η θερμομόνωση του κελύφους (τοιχοποιία, δώμα, στέγη, πιλοτή), η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με κουφώματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης και η αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης και παροχής ζεστού νερού χρήσης με σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα.