ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση τοπογραφικών αποτυπώσεων με χρήση δορυφορικών συντεταγμένων (Τοπογραφικά Διαγράμματα ενταγμένα στο Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87).

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου για την κτηματογράφηση του Ελλαδικού χώρου, το γραφείο μας διεκπεραιώνει πλήρως την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.